Tin tức

Quy định mới của Ban Bí thư về cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Thành ủy

Quy định 137 thay thế quy định 04 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.