Công nghệ

4 bước xin giấy xác nhận cư trú online, trả kết quả ngay trong ngày

Khi xin giấy xác nhận cư trú online, người dân có thể nhận được thông báo kết quả chỉ trong 1 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ hợp lệ và thông tin đã có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.